Váš košík je prázdny!

Dodacie, obchodné podmienky

 

Úvodné ustanovenie

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je :

IEPA – Slovakia, s.r.o., Čierne 305, 023 13 Čierne (ďalej len predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.ekonabytok.sk
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

 

Objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Dodacie a platobne podmienky pre internetový obchod

 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou:

IEPA – Slovakia, s.r.o.
Čierne 305
023 13 Čierne

IČO: 45628106
DIČ: 2023063856
IČ DPH: SK2023063856
Zapísaná č. OŽP-2/2010/03749-2
Číslo živnostenského registra: 520-22732

Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline, Predmestská 71, 01179 Žilina

Tovar, ktorý ste si u nás objednali, Vám bude odoslaný od 7 do 30 pracovných dní. Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH a sú konečné. Ceny vrátane akciových platia do odvolania alebo do vyčerpania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste tovar objednali bez ohľadu na zmeny. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, budeme vás informovať emailom. Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote. Spolu s tovarom Vám bude zaslaný daňový doklad - faktúra.

Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti na dobierku alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho:
VÚB banka, č. ú.: 2774295251 / 0200

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) vlastnou dopravou
b) cez Slovenskú poštu kuriérom – Expres kuriér – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti Expres kuriér, ktorej služby využívame a nezávisí od vzdialenosti ale od hmotnosti produktu.

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

 


Reklamačný poriadok a záručné podmienky

 

Pri reklamácií postupujte nasledujúcim spôsobom. Poškodený tovar doplňte popisom zistenej závady, číslom faktúry a zašlite oznam na našu e-mailovú adresu. Tovar zabaľte a pošlite na adresu :
IEPA – Slovakia, s.r.o., prevádzka Ekonábytok, Matičné námestie 1, 022 01 Čadca.

Na produkty sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená na každom výrobku. Počas tejto doby budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Doklad o kúpe tovaru si prosím dôkladne uschovajte.

 

 

Náklady reklamačného jednania

  1.  Dopravu tovaru určeného k reklamácii hradí zákazník na svoje vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
  2.  V prípade oprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie predajca.
  3.  V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

 

Storno objednávky

 

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese: ekonabytok@ekonabytok.sk. Pri stornovaní objednávky e-mailom je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a Váš email resp. telefonický kontakt. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtovane žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

 

 

Vrátenie tovaru

 

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (mailom, poštou), aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.
Tovar odošlite predávajúcemu po predchádzajúcej dohode. Po doručení takého tovaru (na adresu prevádzkovateľa) bude prijatý. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, kompletný, v pôvodnom obale a s dokladom o kúpe. Tovar neposielajte na dobierku - nebude prevzatý.
Po doručení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ ) poštovnou poukážkou, alebo na váš účet, ktorý uvediete, najneskôr do 15 pracovných dní od dňa, kedy bol vrátený tovar doručený na našu adresu: IEPA – Slovakia, s.r.o., prev. Ekonábytok, Matičné námestie 1, 022 01 Čadca.
O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás prosím informujte e-mailom na: ekonabytok@ekonabytok.sk

 

 

Ochrana osobných údajov

 

Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ekonabytok.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom registrácie a objednávkového formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu.

 

 

Zrušenie registrácie

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu ekonabytok@ekonabytok.sk, alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynutiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynutiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.ekonabytok.sk.


Podmienky platné od 1.4.2013